08 - Nguyễn Huệ Thành Phố Đông Hà - Tỉnh Quảng Trị
02333.556.135baotangtinhqt@gmail.com
  • Tổ hợp trưng bày Bom
  • Súng Thần công
  • Bức phù điêu Lá Nhĩ (tympan) Trà Liên 2
Tổ chức bộ máy

Bảo tàng Quảng Trị là một thiết chế văn hóa có chức năng, nhiệm vụ:
 

1 Chức năng :

Nghiên cứu, sưu tầm, kiểm kê, bảo quản và trưng bày; giới thiệu di sản văn hóa, bằng chứng vật chất về thiên nhiên, con người và môi trường sống của con người trên địa bàn thành tỉnh Quảng Trị, nhằm phục vụ nhu cầu nghiên cứu, học tập, tham quan và hưởng thụ văn hóa của công chúng.

2 Nhiệm vụ:

-  Nghiên cứu khoa học:

Thực hiện thường xuyên thông qua việc triển khai đề tài khoa học các cấp, các chương trình, dự án, đề án khác theo kế hoạch ngắn hạn, dài hạn. Bảo tàng được liên kết với các tổ chức, cá nhân ở trong và ngoài nước để triển khai các chương trình, kế hoạch nghiên cứu khoa học liên quan đến hoạt động bảo tàng theo quy định của pháp luật.

- Nghiên cứu, sưu tầm tư liệu hóa tài liệu ,hiện vật,  di sản văn hóa phi vật thể:

+ Khảo sát điền dã, sưu tầm, tư liệu hóa tài liệu, hiện vật và di sản văn hóa phi vật thể.

+ Khai quật khảo cổ.

+ Tiếp nhận tài liệu, hiện vật do tổ chức, cá nhân chuyển giao, hiến tặng.

+ Trao đổi tài liệu, hiện vật với tổ chức, cá nhân.

- Kiểm kê:

Thực hiện theo Quy chế kiểm kê hiện vật bảo tàng được Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ VHTT&DL) ban hành kèm theo Quyết định số 70/2006/QĐ-BVHTT ngày 15 tháng 9 năm 2006.

-  Bảo quản:

+ Sắp xếp tài liệu, hiện vật và tổ chức kho để bảo quản.

+ Lập hồ sơ về hiện trạng tài liệu, hiện vật và môi trường bảo quản.

+ Tổ chức việc bảo quản phòng ngừa, bảo quản trị liệu, phòng chống  tai họa, rủi ro cho tài liệu, hiện vật.

-  Trưng bày tài liệu, hiện vật và giới thiệu di sản văn hóa phi vật thể:

+ Trưng bày dài hạn, ngắn hạn tại bảo tàng.

+ Trưng bày, triển lãm lưu động ở trong và ngoài nước.

+ Tổ chức giới thiệu di sản văn hóa phi vật thể.

-  Hoạt động giáo dục:

+ Hướng dẫn tham quan.

+ Tổ chức chương trình giáo dục.

+ Tổ chức hội thảo, tọa đàm khoa học, nói chuyện chuyên đề.

+ Xuất bản ấn phẩm liên quan đến hoạt động giáo dục của bảo tàng.

-  Hoạt động tuyên truyền.

+ Giới thiệu nội dung và hoạt động của bảo tàng trên phương tiện thông tin đại chúng.

+ Tổ chức chương trình quảng bá, phát triển công chúng và xã hội hóa hoạt động của bảo tàng.

+ Tổ chức lấy ý kiến đánh giá của công chúng về hoạt động của bảo tàng.

+ Xây dựng mạng lưới tổ chức, cá nhân có liên quan để phát triển hoạt động của bảo tàng ở trong và ngoài nước.

- Các hoạt động dịch vụ khác:

+ Tổ chức xuất bản ấn phẩm của bảo tàng.

+ Tổ chức các sự kiện văn hóa, giáo dục trong bảo tàng.

+ Cung cấp thông tin, tư liệu.

+ Tư vấn kỹ thuật, nghiệp vụ bảo tàng.

+ Giám định, thẩm định di vật, cổ vật.

+ Bảo quản, phục hồi, làm bản sao tài liệu, hiện vật.

+ Hợp tác khai quật khảo cổ.

+ Hợp tác bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về bảo tàng.

 Bảo tàng Quảng Trị hiện trưng bày giới thiệu và lưu giữ hơn 30.100 tài liệu hiện vật đã đựơc nghiên cứu xác định giá trị. Trong đó có 5 bộ sưu tập tài liệu, hiện vật quý hiếm:

- Bộ sưu tập hiện vật những công cụ đá thời tiền sơ sử được phát hiện tại Quảng Trị.

- Bộ sưu tập tiền cổ bằng đồng của Việt Nam và Trung Quốc được phát hiện tại Quảng Trị.

- Bộ sưu tập hiện vật đá thuộc văn hóa Chăm.

- Bộ sưu tập hiện vật bằng đồng tại Bảo tàng Quảng Trị từ thời sơ sử đến thời phong kiến.

- Bộ sưu tập bình vôi tại Bảo tàng Quảng Trị từ thế kỷ XV - XIX.

Trên cơ sở các bộ sưu tập hiện vật gốc, cộng với không gian trưng bày trong nhà hơn 2.500m2 gồm 2 tầng và trưng bày ngoài trời gần 3.500m2, Bảo tàng hiện trưng bày giới thiệu 9.381 tài liệu, hiện vật.

Bảo tàng Quảng Trị không chỉ là không gian lưu giữ, phát huy các giá trị lịch sử - văn hóa mà còn là nơi thu hút ngày càng đông lượng lớn khách đến tham quan, nghiên cứu, học tập. Từ ngày khai trương (01/5/2008) Bảo tàng đón tiếp bình quân trên 18.000 ngàn lượt/năm khách trong nước và quốc tế đến tham quan nghiên cứu, học tập.

Thiết kế bởi: Công ty TNHH MTV Xa Lộ Thượng mại